สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

มีเงินกู้ 2 แบบ

 

1.เงินฉุกเฉิน เป็นเงินกู้ระยะสั้น

   สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

         สามารถกู้ฉุกเฉินได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

         ระยะเวลาการผ่อนชำระ คือ ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

   สำหรับพนักงานจ้างตามภาระกิจ

         สามารถกู้ฉุกเฉินได้ 1 เท่าของหุ้นที่ถืออยู่ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

         ระยะเวลาการผ่อนชำระ คือ ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

 

2.เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ระยะยาว 

        สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ 02 991 6651