ที่ปรึกษา

1.นายอดิชาติ วงษ์แจ้ง

2.นายโกวิท ไมยรัตน์

3.นายพงค์พันธุ์ นาคสวัสดิ์

4.นายชยางกูร กาฬสุวรรณ

5. นายสุเทพ  การกระสัง